Clusia rosea là một loại cây nhiệt đới

clusia rosea

Clusia rosea là một loại cây thường xanh có nguồn gốc nhiệt đới, khi còn rất nhỏ có thể bị nhầm với một loại cây…