Cheflera เป็นพืชที่เขียวชอุ่มตลอดปี

Cheflera (เชฟเลร่า)

เชฟเลราส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มไม่ใช่ต้นไม้ แม้ว่านี่จะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า...