Ailanthus เป็นต้นไม้ที่เติบโตเร็ว

altissima Ailanthus

Ailanthus altissima เป็นต้นไม้ที่โตเร็วมากและมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีหากอยู่ใกล้...