මොනිකා සැන්චෙස්

2008 සිට අඩු වැඩි වශයෙන් මා වගා කරන ගස්, පැලවලට මා ඉතා කුඩා කල සිටම බෙහෙවින් ප්‍රිය කළෙමි. මම ඔවුන්ගේ නම්, ඔවුන්ගේ සම්භවය, ලක්ෂණ ඉගෙන ගැනීමට කැමතියි, ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන් උයනක හෝ බඳුනක තබා ඇත්නම් ඔවුන් රැකබලා ගත යුතු ආකාරය.

Monica Sánchez 129 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2021ක් ලියා ඇත