මල් පිපෙන pear ගස පතනශීලී ගසකි

මල් පෙයාර් (පයිරස් කැලරියානා)

බොහෝ ගස්වල දර්ශනීය මල් පිපී ඇත, නමුත් ඔබ සුදු මල් දැකීමෙන් සතුටක් ලබන අයගෙන් කෙනෙකු නම්, සැකයකින් තොරව, එසේ නොකරන්න...