ផ្លែស្វាយគឺជាផ្លែឈើ

ស្វាយ (Mangifera indica)

ស្វាយ​ជា​ប្រភេទ​ឈើ​ហូប​ផ្លែ​ត្រូពិច​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​គេ​ដាំដុះ​ច្រើន​ជាង​គេ។ ជា​ដើម​ឈើ​ដែល​មិន​ត្រឹម​តែ​បង្កើត​ផល​ប៉ុណ្ណោះ…